Prateći zahteve i izazove koje strogi propisi u segmentu zaštite životne sredine, te politika i principi održivog razvoja stavljaju pred sve proizvođače iz segmenta drvne industrije, kompanija Renner Italia, deo svojih resursa usmerila je ka formulaciji premaza koji predstavljaju takozvane “eco-friendly” proizvode.

PURE GREEN linija premaza obuhvata širok opseg proizvoda za površinsku zaštitu drvenih elemenata u enterijeru i eksterijeru, proizvedenih primenom najnaprednijih tehnologija i sirovina strogo kontrolisanog porekla i kvaliteta.

Navedeni materijali poseduju niz sertifikata koji potvrđuju da je njihov sastav je u potpunosti u skladu sa strogim ekološkim standardima i propisima koji se odnose na ispitivanje kvaliteta materijala, ali i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.
VOC FREE
Svi premazi koji u svom nazivu poseduju ovu oznaku ne sadrže VOC – lako ispraljiva organska jedinjenja.
Njihovom upotrebom se štiti ozonski omotač i smanjuje efekat staklene bašte.
Predstavljaju najinovativnije i premaze koji sadrže najmanje količine zagađujućih materija.
RENEWABLE SOURCE
Svi sintetički proizvodi, na bazi rastvarača, koji poseduju ovu oznaku, formulisani su iz sirovina dobijenih iz bio-obnovljivijih izvora, biljnog porekla, koje nisu namenjene za ishranu ljudi.
Pomenuti premazi iz asortimana proizvođača Renner, Italia proizvedeni su u postrojenjima u kojima se koristi zelena energija (dobijena iz obnovljivih izvora).
PLANT ORIGIN
Proizvodi dobijeni primenom zelenih tehnologija, dobijeni sintezom nerafinisanih biljnih komponenti, poput lanenog ulja, karnauba voska i sl. Pomenuti premazi ne sadrže teške metale, mineralna ulja i slično.
Formulisani su iz sirovina i smola kontrolisanog kvaliteta i porekla koje premazima obezbeđuju adekvatne karaktersitike kao što su : dugotrajnost, otpornost, jednostavna primena i odličan finalni efekat.
APEO FREE
Premazi sa ovom oznakom ne sadrže alkilfenol etoksilate.
Ova jedinjenja su štetna za životnu sredinu i toksična za sve vodene organizme.
Istraživanja su pokazala da imaju negativan uticaj na ljude u koncentracijama većim od 1000 ppm-a.
A+
U skladu sa francuskim standardom 321/2011 svi elementi u enterijeru (podovi, zidovi, stolarija), kao i premazi korišćeni za njihovu zaštitu i dekoraciju se mogu podeliti u 4 klase: od A+ do C.
A+ klasa označava nizak nivo emisije ispravljivih organskih jedinjenja (VOC), dok klasa C označava najviši nivo emisije. Izloženost se izražava u µg/m2 i označava nivo emisije isparljivih organskih jedinjenja.
PURE GREEN vodeni premazi sa simbolom A + nalaze se na samom vrhu ekološki prihvatljivih premaza čak i na ovom polju.
AROMATIC FREE
Aromatična jedinjenja (toluene, ksilen, etilbenzen i slično) prisutna u konvencionalnim sintetičkim premazima mogu izazvati niz neželjenih efekata po zdravlje ljudi.
PURE GREEN linija premaza u svom sastavu ne poseduje aromatična jedinjenja.
STYRENE FREE
Stiren je aromatični ugljovodonik, koji ima negativan uticaj na ljudsko zdravlje.
Neželjna dejstva su brojna : različite iritacije, glavolje koje mogu biti praćene poremećajem pamćenja, poremećaji varenja i promene na koži. U Americi je stiren proglašen kancerogenom supstancom.
U cilju zaštite zdravlja svih živih bića, od izuzetne važnosti je da premazi budu bez stirena.
FORMALDEHYDE FREE
U određenim koncentracijama, formaldehid može dovesti do iritacije disajnog sistema i očiju, pre svega kod ljudi koji boluju od alergija i astme. Od 2001. godine Svetska zdravstvena organizacija je odredila, kao maksimalnu granicu koncentracije formaldehida u zatvorenom prostoru, 100 mikrograma po kvadratnom metru.
U Italiji je ova granica usvojena 2008. godine kao maksimalni prag u zatvorenom prostoru.
U 2004. godini Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) proglasila je formaldehid kancerogenim.
Kompanija Renner Italia je već dugi niz godina orijentisana na proizvodnju premaza koji ne sadrže formaldehid i njegove prekursore.

Za dodatne informacije o samoj PURE GREEN liniji premaza konsultujte našu tehničku službu.